Regulamin konkursu „Historia nabiera znaczenia”

REGULAMIN KONKURSU „Historia nabiera znaczenia”

§ 1 DEFINICJE

Poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają:
1. Organizatorzy – Soul Travel, z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 49/19, 02-572 Warszawa NIP: 6222354457.
2. Współorganizatorzy – Magazyn „Kontynenty”, z siedzibą przy ul. Klonowej 13, 05-220 Zielonka, NIP: 1250125714 oraz Jack Wolfskin Polska, z siedzibą przy ul. Rdestowa 67, 81-577 Gdynia NIP:

3. Uczestnik – każda osoba fizyczna, nie będąca pracownikiem jednego z  Organizatorów i Współorganizatorów, biorąca udział w konkursie, posiadająca prawo własności intelektualnej do tekstu zgłaszanego w Konkursie, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, przy czym osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

4. Konkurs – konkurs organizowany przez Organizatorów pod nazwą „Historia nabiera znaczenia”, którego zasady zostały opisane w niniejszym regulaminie.
5. Laureat – Uczestnik, który zajmie co najmniej 3 miejsce w Konkursie, lub wyższe.
6. Komisja konkursowa – wybrane przez Organizatorów osoby, które pod przewodnictwem Renaty Sabeli (Soul Travel) i Dariusza Fedora (Kontynenty), będą oceniały zgłoszenia konkursowe w ramach Konkursu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Historia nabiera znaczenia”.
2. Organizatorami Konkursu są: Soul Travel, z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 49/19, 02-572 Warszawa, NIP: 6222354457 oraz Magazyn „Kontynenty”, z siedzibą przy ul. Klonowej 13, 05-220 Zielonka, NIP: 1250125714
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem portali społecznościowych takich jak: Facebook i Instagram.
4. Konkurs przeprowadzany jest na podstawnie niniejszego Regulaminu.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny, dotyczącej m.in. kwestii harmonogramu lub miejsca poszczególnych etapów Konkursu.
6. Organizatorzy udostępniają informacje o uczestnictwie w Konkursie oraz o sposobie składania zgłoszeń poprzez portale społecznościowe Facebook i Instagram.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30.07.2020 godz. 23:59 na stronie https://www.facebook.com/SoulTravelPL/

§ 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres mailowy kontakt@soultravel.pl napisanej przez siebie historii z podróży do dnia 23 lipca 2020 r., co jest równoznaczne z akceptacją zasad uczestnictwa w konkursie oraz akceptacją
regulaminu.
2. Historia, o której mowa w § 3 ust. 1 może przybrać dowolną formę: opowiadania, pamiętnika z podróży, reportażu, itp.
3. Historia, o której mowa w § 3 ust. 1 powinna zawierać między 2,5 a 6 tysiący znaków łącznie ze spacjami.
4. Historia, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. powinna być zapisana w formacie .pdf
5. Brak spełnienia jakiegokolwiek z warunków określonych w § 3 ust. 1, 2, 3 i 4 skutkować będzie brakiem formalnym zgłoszenia konkursowego i uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie.
6. Uczestnik zobowiązany jest również do złożenia stosownych oświadczeń będących częścią zgłoszenia konkursowego, a także do akceptacji Regulaminu Konkursu.
7. Uczestnik Konkursu wypełniając i przesyłając zgłoszenie konkursowe składa oświadczenie, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, zawartych w zgłoszeniu konkursowym na potrzeby Konkursu, w celach promocji Konkursu oraz Organizatorów.
8. Organizator prowadzi rejestr wpływu zgłoszeń konkursowych, oznaczając w nim datę ich wpływu.

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU

2. Zgłoszenia konkursowe podlegać będą ocenie zespołu – Komisji konkursowej – powołanej przez Organizatorów w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
3. Komisja konkursowa będzie oceniała nadesłane historie pod kątem wartości wniesionej dla podróżników, czytelników bloga Soul Travel i magazynu „Kontynenty”, kreatywności, pomysłowości, walorów językowych i możliwości publikacji, w tym spełnienia wszystkich elementów określonych w § 3 ust. 1.
4. Konkurs dzieli się na poszczególne etapy:
a. I Etap (od 26.06.2020 r. do 23.07.2020 r. godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego) – przyjmowanie zgłoszeń konkursowych, weryfikacja i sprawdzenie pod względem formalnym nadesłanych zgłoszeń konkursowych, w tym ocena spełnienia wszystkich elementów określonych w § 3 niniejszego regulaminu.
b. II Etap (od 24.07.2020 do 29.07.2020 godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego) Komisja konkursowa wybiera z pośród prawidłowo złożonych zgłoszeń konkursowych, maksymalnie 5 najlepszych historii, z których zostaną wyłonieni Laureaci Konkursu.
c. III Etap (do 30.07.2020 r. godz. 23:59) – Ogłoszenie wyników. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona podczas Fair Travel Event #4, który odbędzie się 30.07.2020 i następnie na stronie https://www.facebook.com/SoulTravelPL/
d. IV Etap – wręczenie nagród.
5. Wyniki przeprowadzonej oceny zgłoszeń konkursowych, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. W przypadku, gdy którykolwiek z Laureatów zrezygnuje z konkursu przed ogłoszeniem wyników Organizatorzy mają prawo do ponownego rozważenia decyzji wyłonienia Laureatów.
7. Zgłoszenie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 1, po terminie określonym w § 4 ust. 4 pkt a), tj. po dniu 23.06.2020 r. godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego, nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu i nie będą podlegały ocenie.

§ 5 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:
a. Za zajęcie 1. miejsca w konkursie: profesjonalny projekt podróży dla 4 osób przygotowany przez biuro Soul Travel o wartości 6000 PLN + prywatna konsultacja redaktorska naczelnego Magazynu Kontynentów + roczna prenumerata Magazynu Kontynenty + plecak miejski Jack Wolfskin.
b. Za zajęcie 2. i 3. miejsca – Voucher z rabatem 10% na wyprawę z Soul Travel + ręcznie wykonana nerka podróżna Soul Travel + roczna prenumerata Magazynu Kontynenty + termos podróżny Jack Wolfskin.
2. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez nich w trakcie Konkursu, w zgłoszeniu konkursowym.
3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Uczestnik w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o przyznaniu nagrody, powinien odpowiedzieć mailowo na powiadomienie o otrzymaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
4. Odpowiedź dokonana przez Uczestnika, powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, w formie dokumentowej (dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią, np. wiadomość e-mail).
5. Nagrody określone w § 5 nie mogą być zamienione na świadczenie pieniężne, lub inne niewymienione w Regulaminie.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać na adres Organizatorów na piśmie wraz z oznaczeniem nazwy Konkursu, dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju naruszenia w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po upływie 21 dni od daty zakończenia Konkursu zostaną pozostawione bez rozpoznania.
3. Reklamacje mogą być również przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej Organizatorów: kontakt@soultravel.pl
4. Organizatorzy rozpatrzą reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
5. Decyzja Organizatorów w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
6. Przedmiotem reklamacji mogą być jedynie: naruszenie praw autorskich przez któregokolwiek z Uczestników, podanie nieprawidłowych danych lub podszywanie się osoby trzeciej pod Uczestnika, naruszenie ochrony danych osobowych zapewnionych przez RODO.
7. Przedmiotem reklamacji nie może być: sposób przeprowadzenia konkursu tj. m.in. przyjęte zasady oceniania, skład Komisji konkursowej oraz wszelkie kwestie związane z wewnętrzną organizacją pracy Organizatorów.

§ 7 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Laureatów jest Soul Travel, z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 49/19, 02-572 Warszawa.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu email: kontakt@soultravel.pl
4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu – w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska Laureatów Konkursu, w tym również na stronie internetowej Organizatora i mediach społecznościowych.
5. Organizatorzy będą przechowywali dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców będą przetwarzane:
a. w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
b. w celach marketingowych.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
8. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a. sprostowania danych, b. usunięcia danych, c. ograniczenia przetwarzania danych d. przenoszenia danych, e. wniesienia sprzeciwu, f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
12. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przewidzianych przepisami prawa.
13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
15. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia
b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
16. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz kontaktu lub weryfikacji zwycięzców Konkursu. Wniesienie sprzeciwu lub cofnięcie zgody wobec przetwarzania danych prowadzi do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie i odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie https://www.facebook.com/SoulTravelPL/
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
5. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem https://soultravel.pl/regulamin-konkursu-historia-nabiera-znaczenia/
6. Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: kontakt@soultravel.pl
7. W przypadku, gdy przed lub po przyznaniu nagrody okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić przekazania nagrody danemu Uczestnikowi, albo w przypadku nagród już przekazanych – domagać się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.