Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług turystycznych przez Soul Travel Renata Sabela z siedzibą w Warszawie oraz zasad funkcjonowania portalu internetowego https://www.soultravel.pl/.
 2. Przez użyte w niniejszym dokumencie określenia należy rozumieć:
 3. Impreza – impreza turystyczna organizowana przez Organizatora.
 4. Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub która zawarła umowę o imprezę turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
 5. Organizator – Soul Travel Renata Sabela z siedzibą w Warszawie.
 6. Regulamin – niniejszy dokument.
 7. Serwis Internetowy – prowadzony przez Organizatora portal internetowy pod adresem https://www.soultravel.pl/.
 8. Strony umowy – Organizator oraz Klient.
 9. Umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora.
 10. Uproszczony formularz – formularz przygotowany przez Organizatora, zamieszczony na Stronie Internetowej, na podstawie którego Klient składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej.
 11. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z serwisu internetowego pod adresem https://www.soultravel.pl/.
 12. Soul Travel Renata Sabela z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska 70/11, 02-518 Warszawa, NIP 622-235-44-57 jest biurem podróży i organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r., t.j. poz. 2139 z późn. zm.).
 13. Soul Travel Renata Sabela z siedzibą w Warszawie posiada wpis w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (nr ewidencyjny 696).

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

 1. Serwis Internetowy jest dostępny 24h pod adresem internetowym https://soultravel.pl/.
 2. Serwis Internetowy umożliwia:
  a) zapoznanie się z opisem katalogowym imprez turystycznych oraz innych wydarzeń, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat warunków uczestnictwa w tych wydarzeniach,
  b) wypełnienie oraz przesłanie Organizatorowi uproszczonego formularza celem wstępnej rezerwacji udziału w usłudze turystycznej,
  c) przesłanie wiadomości do Organizatora za pomocą formularza kontaktowego,
  d) sprawdzenie adresów i danych kontaktowych biura Organizatora,
  e) zgłoszenie chęci otrzymywania informacji o aktualnych promocjach oraz innych informacji, w tym informacji handlowych za pomocą wiadomości e-mail.
 3. Organizator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, oraz informacji na temat Organizatora za pomocą wiadomości e-mail.
 4. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu Internetowego oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług jest akceptacja przez Użytkownika wszystkich postanowień zwartych w treści niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w działaniu Serwisu Internetowego, będące następstwem okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym wynikających z przerw lub zakłóceń w działaniu sieci Internet lub ataków hackerskich.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Do prawidłowego działania Serwisu Internetowego niezbędne jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz konto poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.
 3. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem SMS jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

§ 4.  REZERWACJA UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie Internetowym Organizatora oraz inne informacje przekazane Klientowi przed złożeniem przez niego Organizatorowi oferty zawarcia Umowy, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), chyba że co innego wynika z ich treści.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi w drodze złożenia oferty przez Klienta i jej przyjęcia przez Organizatora.
 3. Złożenie przez Klienta oferty polega na wypełnieniu uproszczonego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w Serwisie Internetowym oraz przesłania go do Organizatora, lub przesłania wiadomości poprzez stronę Kontakt.
 4. Warunkiem niezbędnym do założenia Uproszczonego formularza zgłoszeniowego, jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Wypełniając uproszczony formularz zgłoszeniowy Klient potwierdza, że zapoznał się z dostarczonymi przez Organizatora warunkami uczestnictwa w wydarzeniu oraz informacjami praktycznymi związanymi z wyjazdem, w tym z informacjami dodatkowymi dotyczącymi charakteru wyjazdu, przepisów paszportowych i wizowych oraz wymaganiach zdrowotnych i szczepieniach stanowiącymi integralną część Umowy.
 6. Rezerwacja udziału w Imprezie następuje z chwilą wpłaty zaliczki na poczet ceny, o której mowa w § 6.
 7. Klient może odwołać rezerwację udziału w Imprezie przed planowaną datą podróży. W zależności od czasu odwołania przed wyprawą, może się to wiązać z kosztami. Odwołanie rezerwacji wymaga wypełnienia zamieszczonego w Serwisie Internetowym formularza informacyjnego.

§ 5. ZAWARCIE UMOWY UDZIAŁU W IMPREZIE

 1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie wzoru umowy oraz formularza zapisu przesłanych Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Umowa zawierana jest pod warunkiem zapisu na określone wydarzenie minimalnej, wskazanej przez Organizatora liczby Uczestników. O spełnieniu warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Organizator zawiadamia Uczestnika niezwłocznie na wskazany przez Uczestnika w Umowie adres e-mail.
 3. Podpisanie Umowy oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do udziału w Imprezie turystycznej może nastąpić na jeden z poniższych sposobów:
  a) w biurze Organizatora,
  b) za pośrednictwem poczty e-mail na adres skrzynki pocztowej Organizatora,
  c) korespondencyjnie na adres biura Organizatora.
 4. Użytkownik otrzymuje kopię lub potwierdzenie zawarcia Umowy w postaci papierowej lub, jeżeli wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.
 5. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej możliwe jest w przypadkach określonych w Umowie oraz wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. W przypadku rozbieżności między opisem Imprezy zawartym w Serwisie Internetowym załączonym do niniejszej umowy a treścią Umowy, wiążąca jest treść Umowy.
 7. Zmiana Umowy wymaga formy dokumentowej.

§ 6. CENA

 1. Warunkiem rezerwacji udziału w Imprezie Turystycznej jest wpłata bezzwrotnej zaliczki na poczet ceny. Wpłata nastąpić powinna niezwłocznie po wypełnieniu i przesłaniu Organizatorowi uproszczonego formularza zgłoszeniowego.
 2. W określonych wypadkach Organizator może odstąpić od wymogu uiszczenia zaliczki. Szczegóły w tym zakresie zamieszczane są w opisie Imprezy zawartym w Serwisie Internetowym.
 3. W przypadku odwołania przez Klienta rezerwacji, zaliczka nie jest zwracana.
 4. Pozostała część ceny, płatna jest w terminach podanych przy zapisie.
 5. Płatność z tytułu ceny może zostać rozłożona na raty. Szczegółowe warunki spłaty rat określane są w Umowie.
 6. W przypadku braku zapłaty ceny w terminie określonym w ust. 2, Organizator może odstąpić od Umowy.
 7. Cena obejmuje podatek VAT.
 8. Klient może dokonywać zapłaty zaliczki oraz ceny tylko przelewem na konto Organizatora o numerach:

ING Bank Śląski
SWIFT: INGBPLPW
PLN: PL 94 1050 1575 1000 0090 3214 5972
EURO: PL 72 1050 1575 1000 0090 3214 5980
USD:  PL 23 1050 1575 1000 0090 8166 7108

 1. W przypadku płatności przelewem za termin zapłaty uważa się datę wykonania operacji przez bank Klienta.
 2. Niezależnie od ceny Imprezy, Klient powinien posiadać sumę pieniężną określoną w informacji o imprezie turystycznej udostępnianej Klientowi przed zawarciem Umowy, która jest przeznaczona na płatności określone w tych informacjach.

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA I ORGANIZATORA

 1. Klient ma prawo do wszystkich świadczeń wynikających z Umowy.
 2. Organizator ma prawo przed rozpoczęciem Imprezy dokonać jednostronnie zmiany warunków Umowy gdy zmiana jest nieznaczna. W takiej sytuacji niezwłocznie informuje o zmianie  Klienta w sposób jasny i zrozumiały, na trwałym nośniku.
 3. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem Imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy, powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:
  albo
  • a) przyjmuje proponowaną zmianę Umowy
  • b) odstępuje od Umowy.
 4. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy w przypadku określonym w ust. 3, może on, według swego wyboru:
  • a)uczestniczyć w zaproponowanej mu Imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo
  • b) żądać zwrotu wszystkich poniesionych opłat i wpłat.
 5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania danej Imprezy Organizator nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część programu tej Imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej Imprezy bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze.
 6. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, o którym mowa w ust. 5 jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, Klient może zażądać odpowiedniego obniżenia ustalonej ceny imprezy.
 7. Przed zawarciem Umowy Organizator przedstawia Klientowi ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w Imprezie. W trakcie Imprezy Uczestnik jest zobowiązany posiadać odpowiednie dokumenty związane z wyżej wymienionymi przepisami.
 8. Przelot do miejsca docelowego, gdzie rozpoczyna się realizacja programu, i/lub powrót z miejsca zakończenia realizacji programu może odbywać się bez opieki przewodnika. W takim przypadku przewodnik lub przedstawiciel Organizatora oczekuje na uczestników na lotnisku docelowym, a po zakończeniu imprezy zapewnia transport na lotnisko wylotowe. Przewozy lotnicze odbywają się na warunkach linii lotniczych i podlegają przepisom dotyczącym międzynarodowego przewozu lotniczego.
 9. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają uregulowaniom Konwencji Warszawskiej z 1929 r., rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. UE z 2004 r., OJ L 46, str. 1-8) oraz polskiej ustawy z dnia 3 lipca 2020 r. – Prawo Lotnicze (Dz. U. 2020 r., t.j. poz. 1970 z późn. zm.).

§ 8. UBEZPIECZENIE KLIENTA

 1. Na mocy zawartej pomiędzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Organizatorem umowy generalnej ubezpieczenia nr 1272110596 z dnia 22.06.2021 r. każdy uczestnik Imprezy objęty jest ubezpieczeniem.
 2. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia na rzecz każdego z Klientów w następującym zakresie:
 3. pokrycia kosztów leczenia wraz z assistance (KL) – do wysokości sumy ubezpieczenia w kwocie 50 000 EUR (świat), koszty ratownictwa (KR) – 5000 EUR,
 4. kosztów następstwa nieszczęśliwych wypadków (NWI i NWS) – do wysokości sumy ubezpieczenia w kwocie 4000 EUR,
 5. bagażu podróżnego (BP) – do wysokości sumy ubezpieczenia w kwocie 400 EUR.
 6. Ogólne warunki ubezpieczenia, zawierające m.in. możliwość dodatkowego ubezpieczenia wyprawy od kosztów rezygnacji z Imprezy, również w sytuacji zachorowania na COVID-19 przed rozpoczęciem Imprezy i tym samym niemożliwości odbycia podróży ze względu na izolację lub skierowania Klienta na kwarantannę są doręczane Klientowi przed zawarciem Umowy.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli Organizator odwołuje Imprezę z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
  • a) uczestniczyć w Imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na Imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo
  • b)odstąpić od Umowy oraz zażądać zwrotu poniesionych opłat i wpłat.
 2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b) klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie Umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpi z powodu:
  • a) zmniejszenia się liczby uczestników poniżej minimalnego progu, a Organizator powiadomi o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie lub
  • b) siły wyższej, rozumianej również jako zagrożenie zachorowaniem na COVID-19.
 3. Klient może od Umowy odstąpić w każdym czasie. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Wówczas Klient ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez Organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztu rezygnacji, ustalanego indywidualnie w każdym przypadku. Koszt rezygnacji obejmuje koszty poniesione przez Organizatora w związku z zawarciem przez Klienta Umowy i późniejszym odstąpieniem od niej i odpowiada cenie Imprezy pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych.
 4. Jako rezygnację z udziału w Imprezie ze strony Klienta, która pociąga za sobą obowiązek zwrotu przez Klienta Organizatorowi kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rezygnacją rozumie się także:
  • a)odmowę wydania mu paszportu, wizy, brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy,
  • b) uniemożliwienie mu przekroczenia granicy przez służby graniczne,
  • c) nieprzybycie na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu)
  • d) niezgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń prowadzonych przez pilota lub innego przedstawiciela Organizatora wskazanego w programie i/lub voucherze.
  • e) brak testu na COVID-19 lub jego nieprawidłowe wykonanie w tym posiadanie jego pozytywnego wyniku. Również brak tłumaczenia w języku angielskim.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Niniejszym strony oświadczają, iż świadome są istniejących lub mogących zaistnieć ograniczeń i zakazów związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy z powodu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19. Strony oświadczają, iż nie będą wobec siebie rościć żadnych roszczeń oraz odszkodowań wynikłych z niewykonania w całości lub w części umowy zarówno od dnia jej podpisania jak i w przyszłości. Jednocześnie Organizator zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym jakichkolwiek roszczeń finansowych za szkodę wynikłą z niewykonania lub częściowego wykonania przedmiotu umowy w wyniku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub wprowadzenia epidemii w miejscu docelowym oraz w krajach transportu m.in.nakazu kwarantanny, izolacji, zakazu wjazdu do kraju.
 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  • a) działaniem lub zaniechaniem Klienta
  • b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, niezwiązanych z Organizatorem, na które nie ma on wpływu,
  • c) z powodu siły wyższej, rozumianej również jako zagrożenie zachorowaniem na COVID-19
 2. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa.
 3. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 4. W przypadku imprez fakultatywnych zawieranych przez Klientów na miejscu imprezy z lokalnymi przedsiębiorcami, nie objętych programem imprezy, Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta jeżeli w zawarciu tych umów nie pośredniczy.

§ 11. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

 1. Organizator potwierdza posiadanie zabezpieczenia:
  • a) w zakresie pokrycia kosztów powrotu klientów z Imprezy do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z Imprezy w wypadku, gdy Organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,
  • b) na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu Impreza nie zostanie zrealizowana,
  • c) na pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę, odpowiadającą części Imprezy, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu – w formie umowy gwarancji ubezpieczeniowej zawartej z zakładem ubezpieczeń UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
 2. Klient ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w sytuacji, gdy Organizator wbrew obowiązkowi i pomimo wezwania nie zapewnia tego powrotu powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego nr tel. (61 626 66 66), e-mail: (kancelaria@umww.pl) albo z najbliższą placówką konsularną i przedstawić oryginał Umowy oraz oświadczenie o niewykonaniu przez Organizatora obowiązku w zakresie zapewnienia powrotu do kraju.
 3. Klient ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat w razie niewykonania zobowiązań umownych powinien zgłosić się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub do UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Do żądania zapłaty należy dołączyć
  a) Umowę oraz
  b) dowód wpłaty za imprezę turystyczną.

§ 12.  WEWNĘTRZNA PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG – REKLAMACJE

 1. Jeżeli w trakcie Imprezy Klient stwierdza wadliwe wykonanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora, a także współdziałać w celu uniknięcia ewentualnych dalszych szkód.
 2. Klient może złożyć Organizatorowi pisemną reklamację w terminie 30 dni od zakończenia Imprezy.
 3. Reklamacje są rozpatrywane nie później niż:
  • a) w przypadku zgłoszenia reklamacji w czasie trwania Imprezy – w terminie 30 dni od jej zakończenia,
  • b) w przypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu Imprezy – w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.
  • c) W przypadku złożenia reklamacji po terminie, Organizator może uznać ją za bezskuteczną.
 4. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator uzasadnia na piśmie przyczyny odmowy.
 5. Organizator informuje, iż w przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może skorzystać z metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., t. j. poz. 1823 z późn. zm.) oraz z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013).

§ 13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie spory wynikające z zawartych Umów, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Organizatora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej https:// soultravel.pl/ . W stosunku do Umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia Umowy.
 4. W celu odtworzenia zapisów Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia Umowy Użytkownik powinien odszukać odpowiednią wersję regulaminu pod adresem https:// soultravel.pl/regulamin.
 5. Użytkownikowi Serwisu Internetowego przysługuje nieograniczone prawo do pozyskania, odtwarzania, kopiowania i innego utrwalania Regulaminu, z wyłączeniem możliwości komercyjnego jego wykorzystania w innych serwisach internetowych.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.10.2021.